سالن چاپخانه همشهری

سالن چاپخانه همشهری در 17 فریم به ارتفاع 20 متر و دهنه 40 متر می با شد.

مکان پروژه : جاده مخصوص کرج - ضلع جنوب غربی چهارراه ایران خودرو

کارفرما : روزنامه همشهری